top of page

נושא תעודה זו הינו הבעלים של כלב שירות מוסמך והינו זכאי להיכנס עם כלבו למקומות ציבוריים באופן חופשי וזאת על פי הוראת הדין- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח 1998 ("החוק"), תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמת נגישות לשירות) תשע"ג 2013.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות לשירות),
תשע"ג-2013*

 

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ג': התאמת נהלים, הליכים ונוהגים בשירות

חיות שירות

10.    (א)  בלי לגרוע מן האמור בתקנה 9, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע התאמות בנוהלי השירות, הליכיו ונוהגיו, כך שאדם עם מוגבלות יוכל להשתמש בשירות הציבורי תוך הסתייעות בחיית שירות, ואולם אין הוא חייב במתן טיפול לחיית השירות או פיקוח עליה, בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות.

          (ב)  לא היתה חיית השירות כלב נחייה, יציג האדם עם המוגבלות לבקשת נותן השירות, תעודה או סימן המעיד על היות החיה חיית שירות.

          (ג)   נאסרה על פי דין כניסת בעלי חיים למקום שניתן בו שירות, יספק החייב מיתקן הולם שתשהה בו חיית השירות במהלך מתן השירות.

7-1024x681.jpg
167972383_10159114063444776_1943292851700712344_n.jpg

קישור ללשון החוק

bottom of page